Ordynacja wyborcza - Zespół Szkół w Wyszatycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ordynacja wyborcza

Samorząd szkolny > Szkoła DemokracjiOrdynacja wyborcza
obowiązująca w Zespole Szkół w Wyszatycach


§ 1 zadania UKW1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:
a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur
b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów
d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,
e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej
f. przygotowanie wyborów
list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
g. przeprowadzenie wyborów,
h. obliczenie głosów,
i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników
j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

2.Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


3.Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych ( na czas przeprowadzenia wyborów i liczenia głosów)


4.
Wszyscy uczniowie szkoły mogą wejść w skład UKW decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie 8 osób)/ zgłoszenia od 02.09.- do 07.09.


§ 2 Zasady zgłaszania kandydatur
na członka Rady Samorządu Uczniowskiego

są następujące:


1.Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego
Składa min. 10 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły.
2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię,
nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.
3.Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie nie później niż  7 dni przed wyborami.
4.Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje
kandydata o wyniku.
5.Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może
rozpocząć kampanię wyborczą.
6.Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja
Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.


§ 3
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej

są następujące:


1.Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej
kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

2.Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

3.Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą
naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.


§ 4 Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

1.Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego
terminie w czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut
po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć
lekcyjnych.

2.Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu
(osobna sala lub wydzielona część korytarza)
lokalu wyborczym. ( pracownia komputerowa)

3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców,
zaplombowana urna z głosami.


5. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic szkoły.
Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.

6.Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do
głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
7.Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu
umieszczone są w kolejności losowej.

8.Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską
Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji
uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz
wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie
karty do urny wyborczej.

9.Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch
krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego.

10.Za głos nie ważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X”
postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz lub jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego