REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016 - Zespół Szkół w Wyszatycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2016

Samorząd szkolny

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSZATYCACH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.


II. CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 2
1. Do głównych celów pracy Samorządu Uczniowskiego należy:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. zwiększanie aktywności uczniowskiej i rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
c. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad jego przestrzeganiem, a jest to:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
III. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 3
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
§ 4
Opiekuna wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna są równe, tajne, bezpośrednie powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§ 5
Opiekun Samorządu Uczniowskiego działa  poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją i radą pedagogiczną.

III. ORGANY SU- KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA


§ 6

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Rzecznik Praw Ucznia.
Ich kadencja trwa 1 rok.

§ 7


Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. Identyfikują potrzeby uczniów,
b. Inspirują i zachęcają uczniów do działalności i aktywności w pracach szkoły,
c. reprezentują klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
d. organizują życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.).
Do kompetencji przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a. współpraca z Zarządem SU i opiekunem,
b. opiniowanie planu działań i inicjatyw Zarządu Samorządu  Uczniowskiego,
c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU
d. kontrolowanie zgodności działań z niniejszym regulaminem i Statutem Szkoły.§ 8


Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c.  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
e. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
§ 9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 10


Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika.  

§ 11
Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 12

Skarbnik Zarządu:

a. gromadzi środki finansowe,
b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

IV. ORDYNACJA WYBORCZA

§ 13


Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.


§ 14


Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.


§ 15


Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
b. przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
c. opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.


§ 16

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.§ 17
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.


§ 18

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
c. przygotowanie wyborów,
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e. przeprowadzenie wyborów,
f. obliczenie głosów,
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.  


§ 19

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
5.  Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 20


1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. ukończenia nauki w szkole,
2. Mandat opiekuna wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji lub rady pedagogicznej.   

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcji kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 21


1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego